Ogólne warunki wpółpracy

Ogólne warunki wpółpracy

 Ogólne warunki współpracy - pobierz w pdf1. Użyte w niniejszych ogólnych warunkach współpracy zwroty oznaczają (zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej): OWW – niniejsze ogólne warunki współpracy; KAMIX (Sprzedawca) – KAMIX OPAKOWANIA Błażejewicz i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Wapienna 6/8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000904363, REGON: 34020960400000, NIP: 9562182904;; Klient – podmiot, zawierający z KAMIX umowę; Strony – KAMIX i Klient; Umowa – Umowa jednostkowa lub Umowa ramowa zawarta przez Strony w celu wykonywania dostawy Towaru, w oparciu o złożone przez Klienta zamówienie, potwierdzone przez Kamix; Towar – towary handlowe będące przedmiotem umowy z Klientem; Zamówienie – zamówienie Klienta na Towary KAMIX.

2. Niniejsze OWW obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. i stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych po tej dacie przez KAMIX z Klientami. Klient może indywidualnie uzgodnić z KAMIX  warunki współpracy odbiegające od treści OWW. Uzgodnienie takie nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej, w szczególności w Umowie ramowej, pod rygorem nieważności. Jeżeli Klient posługuje się własnym wzorcem umowy postanowienia niniejszych OWW wyłączają stosowanie sprzecznych z nimi postanowień wzorca stosowanego  przez Klienta.

3. KAMIX w celu dostaw Towarów na rzecz Klientów, zawiera z nimi Umowy.  Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek złożenia przez Klienta Zamówienia w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w zamówieniu Klienta względem złożonej oferty, umowa zostanie zawarta dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji ze zmianami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczne  z tym, że umowa nie została zawarta.

4. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia czy gwarancje składane ustnie przez personel KAMIX w związku z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy nie są wiążące dla Stron.    

5. Brak odpowiedzi KAMIX na Zamówienie oznacza niepotwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (wyłączone jest milczące/dorozumiane przyjęcie Zamówienia do realizacji).  

6. Klient może cofnąć złożone Zamówienie nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez KAMIX. W przypadku cofnięcia zamówienia KAMIX naliczyć może Klientowi opłatę manipulacyjną w kwocie 30% wartości cofniętego Zamówienia. 

7. Klient obowiązany jest dostarczyć KAMIX wszelkie informacje niezbędne dla należytej dostawy Towarów przez KAMIX. KAMIX nie ponosi też odpowiedzialności za kompletność, prawdziwość i zgodność z prawem dostarczonych mu przez Klienta danych, informacji, materiałów czy nośników.

8. Dostawa Towaru może nastąpić bezpośrednio od KAMIX lub od kontrahentów KAMIX, przy czym w przypadku dostawy od kontrahentów KAMIX, faktura VAT za zamówiony przez Klienta Towar wystawiana jest przez KAMIX. Koszty rozładunku Towaru ponosi Klient. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty Towarów przechodzi z KAMIX na Klienta z chwilą udostępnienia towaru do rozładunku.

9. Klient zobowiązuje się zapłacić KAMIX uzgodnioną cenę za Towar; cena ta zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dostawy Towaru i płatna jest przelewem na wskazany na fakturze VAT numer rachunku bankowego, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta faktury VAT wystawionej przez KAMIX, chyba że inaczej określono w Umowie. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień zaksięgowania należnego wynagrodzenia na rachunku bankowym KAMIX. KAMIX oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniona do wystawiania faktur VAT. Klient upoważnia KAMIX do wystawiania faktur VAT bez podpisu oraz do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej na jeden z adresów poczty elektronicznej Klienta. Za opóźnienie w płatności KAMIX naliczy odsetki, a także rekompensatę za koszt odzyskiwania należności zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Dodatkowo, w razie opóźnienia w płatnościach przekraczającego 14 dni, KAMIX jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówień i dostaw do czasu pełnego uregulowania przez Klienta płatności na rzecz KAMIX.

10. KAMIX dostarczy Towar zgodny z Zamówieniem. KAMIX nie zapewnia przydatności Towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru leży wyłącznie po stronie Klienta. Klient obowiązany jest do starannego zbadania dostarczonego mu Towaru przy odbiorze Towaru, w szczególności pod kątem ilości oraz jakości Towaru. O wadach Towarów, których Klient nie był w stanie wykryć przy odbiorze Towaru, mimo starannego zbadania Towaru, Klient jest obowiązany zawiadomić KAMIX w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty dostawy. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej reklamacji pod rygorem nieważności. W przypadku uchybienia wskazanemu terminowi na złożenie reklamacji, Klient traci uprawnienia i roszczenia z tytułu wad Towaru, w tym roszczenia z rękojmi za wady fizyczne. Klient traci wskazane uprawnienia również w przypadku zużycia, przetworzenia czy połączenia Towaru z innymi rzeczami, a także gdy Klient dokonał naprawy Towaru bez uprzedniej zgody KAMIX. KAMIX udziela odpowiedzi na złożoną reklamację niezwłocznie po zbadaniu Towaru, a w razie takiej konieczności, niezwłocznie po uzyskaniu stosownych ekspertyz. Klient jest obowiązany udostępnić Towar KAMIX do zbadania, w stanie, w jakim znajdował on się w dniu dostawy. W razie uwzględnienia reklamacji, KAMIX wymieni Towar na wolny od wad, na swój koszt, w uzgodnionym przez Strony terminie. Jeżeli wymiana Towaru jest niemożliwa lub wiąże się z nadmiernymi dla KAMIX trudnościami lub kosztami, KAMIX zwróci Klientowi odpowiednią część ceny.  Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta od zobowiązania do zapłaty pełnej ceny za dostarczony Towar. Uwzględnienie reklamacji następować będzie wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


11. Odpowiedzialność KAMIX wobec Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (a także z każdego innego tytułu) ograniczona jest, za każde zdarzenie, do wysokości wartości netto dostarczonego Klientowi Towaru, objętego Umową. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od KAMIX, KAMIX nie będzie mógł wykonać Umowy (w całości lub w części), KAMIX może odstąpić od Umowy (w całości lub w części), nie ponosząc odpowiedzialności za ewentualne szkody z tego tytułu. Wyłączona jest odpowiedzialność KAMIX za utracone korzyści Klienta.

12. KAMIX zwolniony jest z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonacie umowy, w tym na zasadzie rękojmi, gdy Towar został wadliwie wykonany przez producenta. KAMIX nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane opóźnieniem w produkcji Towaru.

13. Jeżeli tak pisemnie (pocztą elektroniczną) uzgodniono, KAMIX wraz z dostawą Towaru wystawi i dostarczy Klientowi ustalone atesty, aprobaty, świadectwa, certyfikaty oraz inne ustalone z Klientem dokumenty. Wszelkie wydawane atesty, aprobaty, świadectwa, certyfikaty oraz inne ustalone z Klientem dokumenty wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich kryteriów, a jedynie oświadczenie, że Towar został wyprodukowany zgodnie z tymi kryteriami.   

14. Zamówienia winny być przedkładane przez Klienta osobiście, listem poleconym (pocztą kurierską) lub pocztą elektroniczną na adres siedziby / adres email KAMIX.

15. Cesja praw i przejęcie zobowiązań z umowy zawartej pomiędzy KAMIX a Klientem wymaga zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem, że KAMIX może wedle swojego uznania i na swoje ryzyko zlecić dostawę Towarów podmiotom trzecim.

16. Własność Towaru przechodzi na Klienta dopiero po zapłaceniu przez Klienta całości ceny za Towar. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy KAMIX i Klient stają się współwłaścicielami rzeczy, przy czym stosowanie art. 193 § 2 k.c. jest wyłączone.

17. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych dotyczących drugiej Strony, otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy. Poprzez informacje i dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Strony rozumieją wszystkie informacje ujawnione (na piśmie, ustnie, elektronicznie lub w inny sposób, niezależnie od tego czy bezpośrednio czy pośrednio) przez jedną ze Stron lub jej kontrahentów i kooperantów drugiej Stronie, niezależnie od tego czy ma to miejsce przed czy po dacie niniejszej umowy, włącznie z informacjami dotyczącymi produktów, działalności, procesów administracyjnych, planów lub zamiarów, know-how, praw własności przemysłowej i intelektualnej, tajemnic handlowych, możliwości rynkowych, organizacji pracy, danych dotyczących kontrahentów i kooperantów drugiej Strony lub innych spraw. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez jedną ze Stron od drugiej Strony, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową lub za uprzednią pisemną zgodą zainteresowanej Strony.

18. Jeśli jakiekolwiek postanowienie umowy zawartej w oparciu o OWW okaże się nieważne lub niemożliwe do wykonania, nie będzie to oznaczać nieważności lub niewykonalności całej umowy, zaś umowa będzie tłumaczona tak jakby nie zawierała danego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Podobnie będą tłumaczone prawa i obowiązki stron. Strony dołożą starań, aby zmienić dane postanowienia w taki sposób, aby cel niniejszej umowy został osiągnięty w najszerszym dopuszczonym prawem zakresie.

19. Wszelka korespondencja uważana będzie za skutecznie doręczoną drugiej Stronie w przypadku nadania na adres podany w umowie a w przypadku jego zmiany na nowy adres pod warunkiem, że druga Strona została pisemnie poinformowana o nowym adresie. W przypadku braku odbioru korespondencji odpowiednie zastosowanie mają przepisy o doręczaniu przesyłek sądowych przez pocztę.

20. KAMIX zawiera z Klientami Umowy wyłącznie na zasadach określonych w OWW. Zawarcie umów w inny sposób, w szczególności poprzez brak odpowiedzi na zamówienie złożone przez Klienta, jest wykluczone. Z zastrzeżeniem innych postanowień OWW, jakiekolwiek oświadczenia KAMIX lub Klienta dotyczące Towarów dostarczanych przez KAMIX (lub kontrahentów KAMIX), a także zmiany czy uzupełnienia umów zawartych w oparciu o OWW wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej, pod rygorem nieważności. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy w Polsce właściwe dla siedziby KAMIX. W przypadku sporządzenia umowy w dwóch wersjach językowych właściwą dla interpretacji umowy jest wersja polska. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej kamix.biz.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.